user banner

  1. PVS

    Tutorial 2x Add a FA logo on the user's banner - Thêm biểu tượng FA vào user banner của XenForo 2

    Add a FA logo on the user's banner - Thêm biểu tượng FA vào user banner của XenForo 2 Vào Panel Admin >> "Groups & Permissions" >> "User Group", chọn group muốn thêm biểu tượng FA. Khi đã chọn xong, thêm một HTML của biểu tượng FA vào trong hộp "User banner text" <i class= "fa...
Top Bottom