user icon

  1. PVS

    Addon 2x [SVG] User Icon - Biểu tượng người dùng XenForo 2 2.2.5.2

    [SVG] User Icon - Biểu tượng người dùng XenForo 2 2.2.5.2 Thêm biểu tượng người dùng cá nhân. Bạn có thể thiết lập màu riêng cho nó, khác với màu biệt hiệu của nhóm. Bạn có thể thiết lập tooltip cho biểu tượng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom