user location google map

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] User Location Google Map - Google Map vị trí người dùng cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] User Location Google Map - Google Map vị trí người dùng cho XenForo 2.2 2.0.0 Hiển thị Google Map cho trường "Location" trong tab thành viên "About" Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom