user mentions improvements

  1. PVS

    Addon 2x User Mentions Improvements - Đề xuất cải tiến người dùng cho XenForo 2 2.9.0

    User Mentions Improvements - Cải tiến đề cập người dùng cho XenForo 2 2.9.0 Những cải tiến đối với hệ thống đề cập của người dùng XenForo. Addon này không được thiết kế để đối phó với các nhóm thành viên lớn. Tính năng: Các nhóm người dùng có thể đề cập. Biểu tượng có thể tùy chỉnh cho mỗi...
  2. PVS

    Language German translation for User Mentions Improvements - Bản dịch tiếng Đức cho User Mentions Improvement

    German translation for User Mentions Improvements - Bản dịch tiếng Đức cho User Mentions Improvement 1.0.10 Đây là bản dịch tiếng Đức cho User Mentions Improvements. Vì vậy cần cài đặt add-on User Mentions Improvements trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
Top Bottom