user message background

  1. PVS

    Tutorial 2x User Message Background - Thêm hình nền cho tin nhắn người dùng XenForo 2

    User Message Background - Thêm hình nền cho tin nhắn người dùng XenForo 2 Thêm đoạn code sau vào extra.less: .message-background (@mbUserName; @mbBackgroundUrl; @mbBackground-size; @mbBackground-position: false) { .message[data-author="@{mbUserName}"] .message-inner { background-image...
Top Bottom