user onboarding

  1. PVS

    Addon 2x [NixFifty] User Onboarding - Giới thiệu người dùng cho XenForo 2 2.0.3

    [NixFifty] User Onboarding - Giới thiệu người dùng cho XenForo 2 2.0.3 Thiết lập các nhiệm vụ có trọng số phần trăm tùy chỉnh mà người dùng cần hoàn thành trước khi hồ sơ của họ được coi là hoàn thành. Widget sidebar có sẵn để hiển thị cho người dùng mức độ gần (hoặc xa) của họ đối với việc...
  2. PVS

    Addon 2x User Onboarding - Người dùng giới thiệu XenForo 2 1.0.6

    User Onboarding - Người dùng giới thiệu XenForo 2 1.0.6 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Thiết lập các tác vụ tùy chỉnh theo tỷ lệ phần trăm mà người dùng cần hoàn thành trước khi hồ sơ của họ được coi là hoàn tất. Một widget sidebar có sẵn để cho người dùng biết mức độ hoàn...
Top Bottom