user smilies

  1. PVS

    Addon 2x [tl] User Smilies - Biểu tượng mặt cười của người dùng cho XenForo 2 2.0.2

    [tl] User Smilies - Biểu tượng mặt cười của người dùng cho XenForo 2 2.0.2 Cho phép người dùng sử dụng biểu tượng mặt cười của riêng họ trong diễn đàn của bạn. Quyền: Giới hạn số biểu tượng mặt cười mà người dùng có thể sở hữu Bỏ qua giới hạn kích thước biểu tượng mặt cười Có thể sử dụng biểu...
Top Bottom