usergroup view in acp

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Usergroup View In ACP - Xem nhóm người dùng trong ACP XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Usergroup View In ACP - Xem nhóm người dùng trong ACP XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản hiển thị banner nhóm người dùng trong ACP trên danh sách nhóm người dùng và danh sách quyền nhóm người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom