username change view permissions

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Username Change View Permissions - Quyền xem thay đổi tên người dùng XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Username Change View Permissions - Quyền xem thay đổi tên người dùng XenForo 2.2 2.0.0 Add-on này sẽ cho phép bạn đặt nhóm người dùng nào có thể xem các thay đổi tên người dùng mà người dùng đã thực hiện trên trang web của bạn. Thẻ thành viên có thể xem Thẻ thành viên không thể...
Top Bottom