username change

  1. PVS

    Language 2x Italian translation of Username change - Bản dịch tiếng Ý cho Username change của XenForo 2

    Italian translation of Username change - Bản dịch tiếng Ý cho Username change của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on Username change của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [XenConcept] Username Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2

    [XenConcept] Username Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2 2.1.9 Add-on này cho phép người dùng thay đổi tên người dùng của họ. Bạn có thể thiết lập số ngày giữa mỗi thay đổi. Người dùng có thể thực hiện thay đổi của mình ở chế độ riêng tư để không hiển thị cho người dùng khác. Bạn...
Top Bottom