users avatar for online widget

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Users Avatar For Online Widget - Avartar người dùng cho Widget trực tuyến XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Users Avatar For Online Widget - Avartar người dùng cho Widget trực tuyến XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ thay đổi widget "Thành viên trực tuyến" từ tên người dùng thành ảnh đại diện. Có một style property để đặt kích thước của ảnh đại diện sẽ hiển thị. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom