vacation

 1. PVS

  Addon 2x Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 5

  Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 5 Mỗi người dùng đôi khi có một kỳ nghỉ. Với add-on này, họ có thể thông báo cho những người dùng khác về điều này và khi nào họ sẽ hoạt động trở lại. Tính năng: Đặc điểm của kỳ nghỉ Một lý do Việc hiển thị lý do có thể bị hạn chế Email và tin nhắn đẩy...
 2. PVS

  Addon 2x Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 4

  Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 4 Mỗi người dùng đôi khi có một kỳ nghỉ. Với add-on này, họ có thể thông báo cho những người dùng khác về điều này và khi nào họ sẽ hoạt động trở lại. Tính năng: Đặc điểm của kỳ nghỉ Một lý do Việc hiển thị lý do có thể bị hạn chế Hiển thị biểu tượng kỳ...
 3. PVS

  Addon 2x Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 3

  Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 3 Mỗi người dùng đôi khi có một kỳ nghỉ. Với add-on này, họ có thể thông báo cho những người dùng khác về điều này và khi nào họ sẽ hoạt động trở lại. Tính năng: Đặc điểm của kỳ nghỉ Một lý do Việc hiển thị lý do có thể bị hạn chế Hiển thị biểu tượng kỳ...
 4. PVS

  Addon 2x Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 2

  Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 2 Mỗi người dùng đôi khi có một kỳ nghỉ. Với add-on này, họ có thể thông báo cho những người dùng khác về điều này và khi nào họ sẽ hoạt động trở lại. Tính năng: Đặc điểm của kỳ nghỉ Một lý do Việc hiển thị lý do có thể bị hạn chế Hiển thị biểu tượng kỳ...
 5. PVS

  Addon 2x Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 1

  Vacation - Kỳ nghỉ XenForo 2 1.0.0 Beta 1 Mỗi người dùng đôi khi có một kỳ nghỉ. Với add-on này, họ có thể thông báo cho những người dùng khác về điều này và khi nào họ sẽ hoạt động trở lại. Tính năng: Đặc điểm của kỳ nghỉ Một lý do Việc hiển thị lý do có thể bị hạn chế Hiển thị biểu tượng kỳ...
Top Bottom