validate

  1. PVS

    Addon 2x Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.1

    Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.1 Add-on thực sự đơn giản này kiểm tra xem phần tên miền của email có "hợp lệ" hay không, vd. nếu tên miền có thể được tìm thấy qua DNS - nếu không địa chỉ email bị từ chối là không hợp lệ. Việc xác thực được thực hiện thông qua...
  2. PVS

    Addon 2x Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.0

    Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.0 Add-on thực sự đơn giản này kiểm tra xem phần tên miền của email có "hợp lệ" hay không, vd. nếu tên miền có thể được tìm thấy qua DNS - nếu không địa chỉ email bị từ chối là không hợp lệ. Việc xác thực được thực hiện thông qua...
Top Bottom