vbulletin

  1. PVS

    Other Redirection Scripts for vBulletin 3.x - Chuyển hướng Scripts cho vBulletin 3.x

    Redirection Scripts for vBulletin 3.x - Chuyển hướng Scripts cho vBulletin 3.x 7.2 Nếu bạn đã nhập cơ sở dữ liệu vBulletin 3.x vào XenForo, bạn có thể tự động chuyển hướng tất cả lưu lượng dành cho nội dung vBulletin của bạn đến vị trí mới trong XenForo. Tất cả bạn cần làm là giải nén các tập...
Top Bottom