ve dau trang

  1. PVS

    Addon 2x Back To Top Icon In Postbit - Biểu tượng về đầu trang trong Postbit XenForo 2

    Back To Top Icon In Postbit - Biểu tượng về đầu trang trong Postbit XenForo 2 2.0.3 Addon này thêm biểu tượng về đầu trang trong postbit. Không có option cho addon này. Chỉ có một phrase với addon. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2

    Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2 1.1.0 Thêm một mũi tên về đầu trang (của trang) trong mỗi bài viết và tùy chọn chọn vị trí. Tính năng: hiển thị mũi tên trong mỗi bài viết để về đầu trang có thể hiển thị bên trái hoặc bên phải trong mỗi bài viết (xem ảnh để hiểu...
Top Bottom