verified badge

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.3.0 Beta 2

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.3.0 Beta 2 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Addon 2x [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.2

  [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.2 Thêm khả năng thêm biểu tượng FA vào cơ sở tên người dùng trên các nhóm của họ. Nó hoạt động trong các bài viết, hồ sơ, ... Màu của biểu tượng sẽ thích ứng với màu của tên người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0

  [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0 Thêm khả năng thêm biểu tượng FA vào cơ sở tên người dùng trên các nhóm của họ. Nó hoạt động trong các bài viết, hồ sơ, ... Màu của biểu tượng sẽ thích ứng với màu của tên người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa, quản trị viên có đặt cờ người dùng đã được xác minh hay không. Một checkmark hoạt động trên khắp diễn đàn, nơi có một biệt danh người dùng được xác minh...
 8. PVS

  Addon 2x Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2

  Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.2 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom