version check

 1. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 2.0

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 2.0 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 2. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.9

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.9 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để bạn tiện theo dõi. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 3. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.8

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.8 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để bạn tiện theo dõi. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 4. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.7

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.7 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để bạn tiện theo dõi. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
Top