videodelivery

  1. PVS

    Addon 2x Videodelivery - Thêm BBcode Videodelivery cho XenForo 2 1.0

    Videodelivery - Thêm BBcode Videodelivery cho XenForo 2 1.0 Tạo BB code media sites Videodelivery. Add-on này được sử dụng để tự động nhúng video Cloudflare Stream. Cách sử dụng: Sau khi tải video của bạn lên Cloudflare, hãy sao chép URL của video. URL mẫu...
Top Bottom