view node link in acp

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] View Node Link In ACP - Liên kết xem Node trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] View Node Link In ACP - Xem Node liên kết trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon này thêm liên kết "View node" trong ACP khi xem trang Node. Nó sẽ mở trong một tab mới để bạn không bị mất vị trí trong ACP. Yêu cầu: XenForo 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom