viewers

  1. PVS

    Addon 2x [EAE Add-ons] Viewers - Những người xem cho XenForo 2

    [EAE Add-ons] Viewers - Những người xem cho XenForo 2 1.0.1 Nếu bạn có một diễn đàn lớn với nhiều node, add-on này có thể không dành cho bạn. Bạn vẫn có thể sử dụng nó để chỉ hiển thị ai đang xem một chủ đề. Add-on này theo dõi và hiển thị nơi các thành viên đang xem trong các chuyên mục...
Top Bottom