visitor progress panel

  1. PVS

    Addon 2x [BS] Visitor progress panel - Bảng tiến trình của khách truy cập XenForo 2 1.0.3

    [BS] Visitor progress panel - Bảng tiến trình của khách truy cập XenForo 2 1.0.3 Đây là bảng điều khiển khách truy cập được cải tiến, hiển thị số lượng tin nhắn và reaction cho đến khi có khuyến mãi tiếp theo (admin.php?user-group-promotions/). Lưu ý: Đối với quản trị viên và người kiểm duyệt...
Top Bottom