[vnt] acp custom

  1. T

    Addon 2x [VNT] ACP Custom 2.2

    Đây là tiện ích giúp bạn có thể tùy chỉnh một số tính năng trong trang quản trị ACP, dành cho Xenforo 2. Cụ thể như sau: Thay đổi logo và điều chỉnh logo ra giữa khi đăng nhập vào trang quản trị ACP. Xóa dòng thông tin bản quyền được can thiệp bởi addons thứ 3, thay vào đó là bạn có thể thêm/...
Top Bottom