vote from thread list

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Vote from Thread List - Bình chọn từ danh sách chủ đề cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Vote from Thread List - Bình chọn từ danh sách chủ đề cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép bạn bỏ phiếu trực tiếp cho chủ đề đề xuất từ danh sách chủ đề. Yêu cầu: XF 2.2 Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom