vung chon

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu các kiểu vùng chọn CSS cơ bản (Selector)

    Tìm hiểu các kiểu vùng chọn CSS cơ bản (Selector) Vùng chọn trong CSS đóng vai trò rất quan trọng khi viết CSS, bởi vì nếu bạn sử dụng vùng chọn sai thì điều đó có nghĩa là các quy tắc CSS của bạn sẽ không thể thực thi hoặc thực thi không đúng chỗ. Có thể nói rằng, việc nắm rõ quy tắc sử dụng...
Top Bottom