wait time between reactions

  1. PVS

    Addon 2x XFCoder :: Wait Time Between Reactions - Thời gian chờ giữa các phản ứng cho XenForo 2.2 1.0.0

    XFCoder :: Wait Time Between Reactions - Thời gian chờ giữa các phản ứng cho XenForo 2.2 1.0.0 Ngăn người dùng phản ứng thái quá với nội dung bằng cách đặt thời gian chờ giữa các phản ứng. Thời gian chờ chỉ áp dụng cho các phản ứng mới (người dùng có thể sửa đổi phản ứng hiện có hoặc xóa phản...
Top Bottom