web developer

  1. Wall Street

    Tuyển dụng Wall Street Englist Viet Nam tuyển dụng Senior Java Developer (Lương từ $1500)

    [Wall Street English - HCM] - Senior Java Developer QUYỀN LỢI Thuộc đội in-house developer phụ trách vận hành và nâng cấp công nghệ cho hệ thống CRM do công ty tự phát triển. Vì là team in-house nên: Không có OT và rất flexible về thời gian. Có cơ hội trải nghiệm và thử sức thoải mái từ kiến...
Top