webmanifest

  1. PVS

    Addon 2x [FF] Fix WebManifest Orientation - Khắc phục định hướng WebManifest cho XenForo 2.2 1.0

    [FF] Fix WebManifest Orientation - Khắc phục định hướng WebManifest cho XenForo 2.2 1.0 xF 2.2.13 gây ra lỗi trong đó cài đặt tự động định hướng điện thoại của bạn bị bỏ qua và ứng dụng sẽ xoay ngay cả khi bạn đã khóa định hướng. Add-on này khắc phục điều đó. Hai điều sau đó bạn sẽ cần phải...
Top Bottom