welcome notice

  1. PVS

    Addon 2x [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 1.0.3

    [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 1.0.3 Thêm thông báo chào mừng cho diễn đàn của bạn. Các tùy chọn bao gồm: Khả năng thêm tiêu đề, văn bản mô tả và hình ảnh từ style properties Khả năng tạo thông báo đầy đủ chiều rộng hoặc một phần chiều rộng ngay bên dưới navigation...
  2. PVS

    Addon 2x [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2

    [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 1.0.2 Thêm thông báo chào mừng cho diễn đàn của bạn. Các tùy chọn bao gồm: Khả năng thêm tiêu đề, văn bản mô tả và hình ảnh từ style properties Khả năng tạo thông báo đầy đủ chiều rộng hoặc một phần chiều rộng ngay bên dưới navigation...
Top Bottom