welcome thread

 1. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.2

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.2 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
 2. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.0

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.0 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
 3. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 1.9

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 1.9 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
 4. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 1.5 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
Top Bottom