what's new tweak

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2 2.2.1

    [OzzModz] What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2 2.2.1 Addon này sẽ thay đổi một số tính năng What's New theo cách nhất quán hơn và dễ hiểu hơn đối với người dùng mới. Tính năng quan trọng nhất có lẽ là tự động làm mới trang What's New! Luôn đánh dấu menu What's new Nếu...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2 2.2.0

    [OzzModz] What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2 2.2.0 Addon này sẽ thay đổi một số tính năng What's New theo cách nhất quán hơn và dễ hiểu hơn đối với người dùng mới. Tính năng quan trọng nhất có lẽ là tự động làm mới trang What's New! Luôn đánh dấu menu What's new Nếu...
Top Bottom