whatsapp chat

  1. PVS

    Addon 2x [xenbros] whatsapp Chat - Thêm whatsapp Chat cho XenForo 2 2.0.1

    [xenbros] whatsapp Chat - Thêm whatsapp Chat cho XenForo 2 2.0.1 Click To Chat cho người dùng trải nghiệm trực tiếp khi vào trang web của bạn. Đây là một trong những cách tốt nhất để kết nối và tương tác với khách hàng của bạn, bạn có thể cung cấp hỗ trợ trực tiếp cũng như xây dựng lòng tin và...
  2. PVS

    Addon 2x Whatsapp Chat for Xenforo - Tích hợp chat whatsapp vào Xenforo 2

    Whatsapp Chat for Xenforo - Tích hợp chat whatsapp vào Xenforo 2 1.1.0 Nhấp vào trò chuyện để người dùng trải nghiệm trực tiếp khi vào trang web của bạn. Đây là một trong những cách tốt nhất để kết nối và tương tác với khách hàng của bạn, bạn có thể cung cấp hỗ trợ trực tiếp cũng như xây dựng...
Top Bottom