white-space

  1. PVS

    Tìm hiểu định dạng các khoảng trắng trong CSS

    Tìm hiểu định dạng các khoảng trắng trong CSS Trong css có các kiểu định dạng như: letter-spacing, word-spacing, white-space. Chức năng cụ thể của từng loại như sau: letter-spacing: thiết lập khoảng cách các ký tự word-spacing: thiết lập khoảng cách các từ white-space: xử lý khoảng trắng...
  2. PVS

    Hướng dẫn Sử dụng white-space để xử lý khoảng trắng dòng trong CSS

    Sử dụng white-space để xử lý khoảng trắng dòng trong CSS Có khi nào bạn tự hỏi tại sao khi bạn gõ một mớ khoảng trắng bằng cách nhấn phím space liên tiếp cho đoạn văn mà bạn soạn ở chế độ html thì khi hiển thị nó cũng chỉ hiển thị là một khoảng trắng, thậm chí khoảng trắng bạn cố tình gõ ở đầu...
Top Bottom