widgets between category nodes

  1. PVS

    Addon 2x Widgets Between Category Nodes - Widget giữa các Node Category cho XenForo 2 1.1.1

    Widgets Between Category Nodes - Widget giữa các Node Category cho XenForo 2 1.1.1 Một add-on đơn giản cho phép hiển thị các widget giữa các category diễn đàn trên trang chủ. 5 vị trí có thể cấu hình trong tùy chọn với khả năng ẩn/hiện widget theo nhóm người dùng. TÙY CHỌN : Đặt ID category mà...
Top Bottom