wiki threads

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Wiki Threads - Chủ đề Wiki cho XenForo 2.2 2.0.1

    [OzzModz] Wiki Threads - Chủ đề Wiki cho XenForo 2.2 2.0.1 Add-on này cho phép người dùng đánh dấu một chủ đề là "WikiPost", cung cấp khả năng chỉnh sửa bài đăng gốc trong một chủ đề cho bất kỳ người dùng nào có các quyền cần thiết. Yêu cầu XF 2.2.0 Tính năng Đánh dấu chủ đề là "WikiPost"...
Top Bottom