wistia

  1. PVS

    Addon 2x Wistia - BBcode Wistia cho XenForo 2 1.0

    Wistia - BBcode Wistia cho XenForo 2 1.0 Tạo BB code media site Wistia. Add-on này được sử dụng để tự động nhúng video và âm thanh của Wistia. Cách sử dụng: Chuyển đến video hoặc âm thanh Wistia. Bấm chia sẻ liên kết. Sao chép URL. Dán URL vào một bài đăng và lưu. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom