woocommerce bulk variations

  1. M

    WooCommerce Bulk Variations 1.2 – WordPress Price Matrix Plugin

    WooCommerce Bulk Variations của WooCommerce của Barn2 cho phép bạn tạo một lưới hoặc ma trận giá đơn giản trong đó người dùng cuối có thể chọn sản phẩm bằng cách chọn một biến thể sản phẩm. Nó đi kèm với nhiều bố cục, dễ dàng thiết lập bằng cách sử dụng trang cài đặt đơn giản và đi kèm với hai...
Top Bottom