word-spacing

  1. PVS

    Tìm hiểu định dạng các khoảng trắng trong CSS

    Tìm hiểu định dạng các khoảng trắng trong CSS Trong css có các kiểu định dạng như: letter-spacing, word-spacing, white-space. Chức năng cụ thể của từng loại như sau: letter-spacing: thiết lập khoảng cách các ký tự word-spacing: thiết lập khoảng cách các từ white-space: xử lý khoảng trắng...
Top Bottom