wp media folder

  1. M

    WP Media Folder 5.3.20 (With Addons) – Media Manager with Folders

    WP Media Folder là một plugin WordPress mà bạn có thể quản lý và tải lên các tệp và hình ảnh từ trình chỉnh sửa phương tiện WordPress. Sử dụng trình quản lý phương tiện WordPress mặc định cũng có nghĩa là plugin sẽ rất tương thích với tất cả các plugin khác mà bạn sử dụng. Ngừng tìm kiếm hình...
Top Bottom