wp table manager

  1. M

    WP Table Manager 3.0.4 – WordPress Table Editor Plugin

    WP Table Manager là một plugin cung cấp quyền truy cập vào giao diện bảng tính đầy đủ tính năng để quản lý các bảng trong WordPress. Đối với người dùng có kiến thức kỹ thuật – nó cho khả năng tạo bất kỳ loại bảng nào có thể cần thiết, từ bảng hai cột đơn giản đến tập dữ liệu năm nghìn hàng rất...
Top Bottom