wp user front end

  1. PVS

    WP User Front End - Plugin hỗ trợ tạo trang đăng bài dành cho thành viên trong WordPress

    WP User Front End - Plugin hỗ trợ tạo trang đăng bài dành cho thành viên trong WordPress WP User Front End là một plugin miễn phí có chức năng giúp lấy nguyên khung soạn thảo bài viết từ trong trang quản trị ra bên ngoài trang chủ (hay nói chung là Front End) để cho tất cả mọi người đều có...
Top Bottom