wpshapere

  1. M

    WPShapere 6.1.14 – WordPress Admin Theme

    WPShapere cho phép bạn tùy chỉnh toàn bộ giao diện của chủ đề quản trị WordPress theo ý muốn. Bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định của WordPress nhưng theo một phong cách và cách thiết kế mới bằng cách sử dụng lưới quản trị viên WordPress. Bạn cũng có thể tùy chỉnh mọi trường trên giao diện người...
Top Bottom