xbox live

  1. PVS

    Addon 2x OpenXBL 2.0 - Thêm Xbox Live vào XenForo 2

    OpenXBL 2.0 - Thêm Xbox Live vào XenForo 2 1.0.0 Alpha 1 OpenXBL là miễn phí để sử dụng Xbox Live API và bao gồm tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn và các dự án mẫu để giúp bạn bắt đầu. Điều bắt đầu như một dự án ví dụ cho thấy sức mạnh của OpenXBL đã trở thành một add-on XenForo. Với các tính...
  2. PVS

    Addon OpenXBL - Thêm Xbox Live vào Xenforo

    OpenXBL - Thêm Xbox Live vào Xenforo 1.5 Cho phép người dùng xác thực và liên kết hồ sơ Xbox Live của họ với tài khoản của họ. Họ sẽ có thể đăng nhập sử dụng phương pháp này nhờ OpenXBL - một mã nguồn mở Xbox Live API. Sao có thể như thế được? Microsoft có một API công cộng. OpenXBL quan tâm...
Top Bottom