xen media gallery

  1. PVS

    Language Turkish translation for Xen Media Gallery - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery

    Turkish translation for Xen Media Gallery - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery 2.0 Stable Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Xen Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ...
Top Bottom