xenantivirus

  1. PVS

    Addon 2x [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2 1.0.1

    [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này sẽ kiểm tra các tệp đính kèm mới để tìm vi-rút và mã phần mềm độc hại bằng cách sử dụng api của Virustotal.com. Tính năng: Vô hiệu hóa tệp đính kèm mới cho đến khi được đánh dấu sạch. (bật/tắt) Không bao gồm các loại...
  2. PVS

    Addon 2x [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2

    [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ kiểm tra các tệp đính kèm mới để tìm vi-rút và mã phần mềm độc hại bằng cách sử dụng api của Virustotal.com. Tính năng: Vô hiệu hóa tệp đính kèm mới cho đến khi được đánh dấu sạch. (bật/tắt) Không bao gồm các loại...
Top Bottom