xenatendo 2 (events) pro

  1. PVS

    Language German translation for XenAtendo 2 (Events) PRO - Bản dịch tiếng Đức cho XenAtendo 2 (Events) PRO

    German translation for XenAtendo 2 (Events) PRO - Bản dịch tiếng Đức cho XenAtendo 2 (Events) PRO 1.0.8a Đây là bản dịch tiếng Đức cho XenAtendo 2 (Events) PRO. Vì vậy cần cài đặt add-on XenAtendo 2 (Events) PRO trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
Top Bottom