xencarta 2

  1. PVS

    Addon 2x XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2

    XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2.2 2.2.0.1 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của wiki gọn nhẹ cho XenForo. XenCarta không được thiết kế để trở thành một wiki hoàn chỉnh, mà thay vào đó được thiết kế nhỏ và tránh nhiều tính năng góp phần vào sự phình to của...
  2. PVS

    Addon 2x XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2

    XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2 2.2.0.0 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của wiki gọn nhẹ cho XenForo. XenCarta không được thiết kế để trở thành một wiki hoàn chỉnh, mà thay vào đó được thiết kế nhỏ và tránh nhiều tính năng góp phần vào sự phình to của...
Top Bottom