xencarta

  1. PVS

    Language XenCarta (Lite Wiki) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenCarta (Lite Wiki)

    XenCarta (Lite Wiki) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenCarta (Lite Wiki) 1.3.5 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenCarta (Lite Wiki), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenCarta (Lite Wiki) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn...
  2. PVS

    Addon XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO

    XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO XenCarta là một wiki "lite". Nó có thể được coi là một hệ thống quản lý trang/nội dung với tính năng wiki giống như các trang khác, lịch sử sửa đổi và template. Tuy nhiên, nó là một wiki "lite" vì được thiết kế như bản rút gọn; để tránh những...
Top Bottom