xenfooter

  1. PVS

    Addon 2x [DF] XenFooter - Thêm block Footer tuỳ chỉnh cho XenForo 2

    [DF] XenFooter - Thêm block Footer tuỳ chỉnh cho XenForo 2 1.0.0 Thêm một block footer tùy chỉnh. Tính năng: Giao diện được thiết lập linh hoạt Thiết lập Footer Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x XenFooter - Tùy biến Footer cho XenForo 2

    XenFooter - Tùy biến Footer cho XenForo 2 1.0.1 Add-on bổ sung thêm một thiết kế footer khác cho giao diện tiêu chuẩn. Tính năng: Không có hoạt động cơ sở dữ liệu. Nó chỉ làm thay đổi trong template. Có một block thông báo cho khu vực footer. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thông báo...
Top Bottom