xenforo 2.2.0

  1. PVS

    Released 2x XenForo 2.2.0 Released | XenForo 2.2.0 Released null | Add-ons Released

    XenForo 2.2.0 Released | XenForo 2.2.0 Released null | Add-ons Released Today, after a refreshingly short beta and release candidate phase, we are excited to announce that XenForo 2.2.0 is now prepared, seasoned, baked and served, replacing XenForo 2.1.11 as our primary supported XenForo...
  2. T

    Released 2x XenForo 2.2.0 Released Upgrade

    Hôm nay, sau giai đoạn ngắn thử nghiệm và phát hành bản Candidate, chúng tôi vui mừng thông báo rằng XenForo 2.2.0 hiện đã được chuẩn bị, tẩm gia vị, nướng và phục vụ, thay thế XenForo 2.1.11 làm phiên bản XenForo được hỗ trợ chính của chúng tôi. Bản phát hành này bổ sung một bộ sưu tập các...
Top