xenforo homepage

  1. PVS

    Addon 2x XenForo Homepage - Trang chủ cho XenForo 2.2 1.0.1

    XenForo Homepage - Trang chủ cho XenForo 2.2 1.0.1 Trong video Xây dựng với XenForo 2 , Trục ra khỏi page container, chúng tôi giới thiệu cách tạo trang chủ cho cài đặt của bạn chạy trên XenForo nhưng không giống XenForo. Add-on này về cơ bản là tác phẩm từ video đó được gộp thành một add-on...
Top Bottom